ЛАЗАРОВИ 2002 ООД

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

КОСУЛТАНТ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР


Concrete meets bricks

Ние ще ви предложим:

- Предпроектно проучване
- Обследване на сгради и съоръжения
- Проектиране на сгради и съоръжения
- Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти
- Съдействие за издаване на разрешение за строеж
- Изготвяне на ПБЗ и ПУСО
- Строителен надзор по време на строителството и съставяне на пълна строителна документация
- Изготвяне и заверяване на технически паспорт
- Геодезически услуги за заснемане на сгради и трасиране на линия и ниво
- Сертификат за енергийна ефективност
×

ВЪПРОСИ


Тук ще ви представим въпроси придружени с отговори, възможни да възникнат за Вас по време на инвестиционния процес.

 • Често срещани
 • Какво е ПУП?


  Подробният устройствен план (ПУП) се създава на база на общия градоустройствен план (ОУП) за населеното място и конкретизира устройството и застрояването на всеки поземлен имот (ПИ). При липсата на общ устройствен план , се разработва директно ПУП. Има много разновидности подробните устройствени планове (кварталнозастроителни и силуетни планове; застроителни и регулационни и други), обслужващи различни цели в инвестиционното проектиране.
 • Кои строеж могат да се изпълнят от строител без да е вписан в Камарата на строителите?


  Всички жилищни и смесени сгради от пета категория, както и строежи по чл.137, ал.1, т.5 букви "в" и "г".
 • Казуси
 • Кой е собственик на мрежи и съоръжения в общински пътища?


  Съгласно чл.64, ал.3 от ЗУТ, цитирам "Проводите и съоръженията на техническата инфраструктура се изграждат, поддържат и ремонтират от и за сметка на държавата, общините или съответните експлоатационни дружества, освен ако в специален закон е предвидено друго."

КОНТАКТИ


гр.Плевен, ул.Дойран, №160, офис 415
тел.0888 885125 - Ефтим Лазаров
тел.0884 735457 - Мариян Лазаров
Email: ev.lazarov@abv.bg

с помоща на w3.css