ЛАЗАРОВИ 2002 ООД

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

КОСУЛТАНТ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР


Concrete meets bricks

Ние ще ви предложим:

  Нашата цел ще е да проучим имотът на бъдещо застрояване, като съдействаме за издаването на становища за условията за присъедивяне от Разпределителните дружества. Ние ще ви помогнем да постигнете максимални показатели на застрояване.

- Обследване на сгради и съоръжения

  Фирмата ни разполага с опитен екип от архитекти и инженери, които могат реализират по най-благонадежният начин вашите инвестиционни намерения.

  Очаквайте пълно съдействие при одобряване проектите ви с РС-ПБЗН, РЗИ и КАТ

- Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти

  Ще изготвим необходимото уведомление с нужните приложения към РИОСВ в зависимост от фазата на вашето инвестицинно намерение. /ПУП или проект/

- Съдействие за издаване на разрешение за строеж
- Изготвяне на ПБЗ и ПУСО
- Строителен надзор по време на строителството и съставяне на пълна строителна документация
- Изготвяне и заверяване на технически паспорт
- Геодезически услуги за заснемане на сгради и трасиране на линия и ниво
- Сертификат за енергийна ефективност
- Замервания към лицензирана лаборатория на Елелектро и ОВК инсталации
×

ВЪПРОСИ

Concrete meets bricks

Тук ще ви представим въпроси придружени с отговори, възможни да възникнат за Вас по време на инвестиционния процес.

 • Често срещани
 • Подробният устройствен план (ПУП) се създава на база на общия градоустройствен план (ОУП) за населеното място и конкретизира устройството и застрояването на всеки поземлен имот (ПИ). При липсата на общ устройствен план , се разработва директно ПУП. Има много разновидности подробните устройствени планове (кварталнозастроителни и силуетни планове; застроителни и регулационни и други), обслужващи различни цели в инвестиционното проектиране.

 • Всички жилищни и смесени сгради от пета категория, както и строежи по чл.137, ал.1, т.5 букви "в" и "г".

 • Казуси
 • Съгласно чл.64, ал.3 от ЗУТ, цитирам "Проводите и съоръженията на техническата инфраструктура се изграждат, поддържат и ремонтират от и за сметка на държавата, общините или съответните експлоатационни дружества, освен ако в специален закон е предвидено друго."

КОНТАКТИ


гр.Плевен, ул.Дойран, №160, офис 415

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

тел.0888 885125 - Ефтим Лазаров
тел.0884 735457 - Мариян Лазаров
Email: ev.lazarov@abv.bg

ПРОЕКТИРАНЕ

тел.0887 378937 - Камен Лазаров
Email: kamen.lazarov@abv.bg

с помоща на w3.css